Bestel inhoud

Algemene Voorwaarden van Content Writer Internet Service

In deze Algemene Voorwaarden staan de voorwaarden voor het gebruik van de contentwriter.nl Website, hierna te noemen “Portaal“.

§ 1 Over ons

 1. De eigenaar van het portaal is het bedrijf Content Writer LLC met hoofdkantoor in Polen at al. Marcinkowskiego 13/16; 61-827 Poznań, geregistreerd onder KRS-nummer: 0001088645, NIP: 7792567297, hierna te noemen “Content Writer“.

§ 2 Definities

 1. Werken – de schrijfdiensten die elektronisch worden geleverd door Content Writer.
 2. Order – een instructie om een dienst uit te voeren.
 3. Aanbod – de verzameling van Diensten aangeboden door Content Writer.
 4. Klant – een Portaalgebruiker die een Order heeft ingediend.
 5. Overeenkomst – de tussen Opdrachtgever en Content Writer aangegane wederzijdse verplichting tot het uitvoeren van Opdrachten door Content Writer tegen een door Opdrachtgever aan Content Writer betaalde vergoeding.
 6. Partijen – de entiteiten die betrokken zijn bij de Overeenkomst, d.w.z. de Opdrachtgever en Content Writer.

§ 3 Voorwaarden voor het verlenen van de Diensten

§3.1 Sluiten van een Overeenkomst

 1. Overenkomsten worden gesloten overeenkomstig de Poolse wetgeving.
 2. De gebruiker van het portaal plaatst een order via het Content Marketing + platform.
 3. Het Platform bepaalt de prijs en de verwerkingstijd van de Order. Content Writer stuurt dus een voorstel om de Overeenkomst te sluiten.
 4. De sluiting van de Overeenkomst zal geschieden door de creatie van de Order via de knop “Ik bestel en ik bestel en betaal”.
 5. De Klant verbindt zich ertoe bij het afsluiten van de Overeenkomst te betalen via de gekozen betalingswijze: [1] Visa/MasterCard, [2] elektronische portemonnees: Google Pay & Apple Pay, [3] PayPal service.
 6. Bij ontvangst van de betaling verbindt Content Writer zich ertoe de Werken uit te voeren in overeenstemming met de bepalingen van de Overeenkomst.

§ 3.2 Uittreding uit en beëindiging van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst eindigt wanneer alle verplichtingen tussen de partijen zijn nagekomen.
 2. Gezien het individuele karakter van de Werken, heeft de Klant niet het recht om zich uit de Overeenkomst terug te trekken.
 3. Content Writer kan de Overeenkomst te allen tijde beëindigen indien externe omstandigheden die voortvloeien uit de aard van de levering van de Diensten het onmogelijk maken om de Opdracht uit te voeren. De beëindiging van de Overeenkomst zal geen aanleiding geven tot enige bijkomende vordering van de Opdrachtgever ten aanzien van Content Writer.
 4. Content Writer behoudt zich het recht voor de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Opdrachtgever wezenlijk tekort is geschoten in de nakoming van de Overeenkomst of nalatig is in het verlenen van medewerking aan Content Writer, waardoor het onmogelijk is de Overeenkomst conform de voorwaarden uit te voeren.

§ 4 Klachten

 1. Binnen 3 dagen na de voltooiing van de Werken heeft de Klant één enkel recht om de omvang van de wijzigingen vast te stellen, met inbegrip van de correctie van taalkundige en inhoudelijke fouten.
 2. Klachten moeten elektronisch worden ingediend door een e-mail te sturen naar [email protected].
 3. Na ontvangst van een klacht zal Content Writer een termijn bepalen waarbinnen zij de wijzigingen aan de Werken zal doorvoeren.
 4. Verdere wijzigingen van de Werken worden tegen betaling uitgevoerd.

§ 5 Persoonsgegevens

 1. In overeenstemming met de Verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens (AVG) van persoonsgegevens (RODO) van 27.04.2016 zijn de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens door Content Writer uitgewerkt in het privacybeleid.

§ 6 Auteursrechten

 1. Content Writer verklaart dat zij de economische auteursrechten op de Werken bezit.
 2. Op het ogenblik van de overdracht van de Werken, draagt Content Writer de eigendomsrechten, evenals de ondergeschikte rechten op de Werken, over aan de Opdrachtgever.
 3. Het auteursrecht en de intellectuele eigendomsrechten op het Portaal behoren toe aan Content Writer en worden beschermd door het auteursrecht en andere algemeen toepasselijke wetten.
 4. De Opdrachtgever geeft Content Writer toestemming om de handelsmerken van de Opdrachtgever te gebruiken door deze op de Website van Content Writer weer te geven. Bijgevolg verleent de Klant aan Content Writer een royalty-vrije, niet-exclusieve en eeuwigdurende licentie om het Handelsmerk te gebruiken in de mate zoals hierboven bepaald.

§ 7 Aansprakelijkheid

 1. Content Writer is niet aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor schade die buiten de macht van Content Writer ligt.
 2. Content Writer is niet wettelijk aansprakelijk tegenover de Klant voor enige schade veroorzaakt door het gebruik, het misbruik of de onmogelijkheid om het Portaal te gebruiken, ongeacht hoe de schade is ontstaan of wat het betreft.
 3. Content Writer is tegenover de Klant slechts aansprakelijk ten belope van de geldwaarde van de Overeenkomst.
 4. Content Writer is tegenover de Opdrachtgever enkel aansprakelijk voor typische en reële schade die op het ogenblik van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was, en die het gevolg is van de opzettelijke fout van Content Writer, met uitsluiting van gederfde winst.
 5. Het niet gebruiken van de Werken geeft de Klant geen recht op terugbetaling van de gedane betaling of enige andere aanspraak.
 6. Content Writer is niet aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor schade die het gevolg is van eventuele fouten of technische storingen van het Portaal.
 7. Content Writer controleert niet de juistheid of waarachtigheid van de door de Klant ingevoerde gegevens, noch het gebruik van de inhoud door de Klant. De Klant publiceert en wijzigt de Werken op eigen risico.

§ 8 Slotbepalingen

 1. Op aangelegenheden die niet door deze Algemene Voorwaarden worden geregeld, zijn andere relevante bepalingen van algemeen bindend Pools recht van toepassing.
 2. Geschillen die ontstaan door de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zullen worden beslecht door een rechtbank die bevoegd is voor Content Writer.

Ontwikkel inhoud sneller dan je concurrenten.